Misja i cele

1. Działalność w zakresie wymiany i transferu kulturowego, dialogu międzykulturowego, propagowania różnorodności kulturowej, prezentacji innych kultur w Polsce i za granicą, afirmacja kultur różnorodnych grup etnicznych i społecznych

2. Wspieranie, afirmacja, rozwój i popularyzacja diaspory bośniackiej w Polsce mająca na celu podtrzymanie jej tożsamości etnicznej i narodowej oraz harmonijną koegzystencję w Polsce i za granicą.

3. Wspieranie nauki, języka mniejszości narodowych i etnicznych, badań kulturowych, etnicznych i etnograficznych nad mniejszościami narodowymi i etnicznymi

4. Wspieranie działań na rzecz preserwacji kultur i obyczajów mniejszości etnicznych i narodowych

5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego na akceptacji różnorodności i współistnienia różnych kultur i narodów.

6. Pomoc charytatywna, prawna dla mniejszości narodowych, etnicznych i przedstawicieli różnych kultur

7. Działalność w zakresie nauki języków obcych, kursów i warsztatów międzykulturowych i etnicznych.

8. Wspieranie działań i inicjatyw służących ochronie praw człowieka; przeciwdziałaniu dyskryminacji, w szczególności na rynku pracy; wspieraniu grup marginalizowanych społecznie; przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu; wspieraniu grup, bądź osób upośledzonych społecznie, w szczególności samotnych matek, uchodźców oraz osób niepełnosprawnych.

9. Działalność na rzecz wspólnot lokalnych, samorządności lokalnej oraz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, integracji europejskiej, przedsiębiorczości.

10. Wspieranie pomocy humanitarnej dla uchodźców, ofiar konfliktów etnicznych i narodowościowych, ofiar katastrof naturalnych, osób dyskryminowanych, chorych, niepełnosprawnych, samotnie wychowujących potomstwo.

11. Wspieranie inicjatyw i działalności służącej powiększaniu kapitału społecznego państw rozwijających się, w szczególności w zakresie celów milenijnych ONZ

12. Działalność na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równości kobiet i mężczyzn, praw dzieci, mniejszości etnicznych, narodowych, równości ras i swobód religijnych, przeciwdziałania ksenofobii, rasizmowi i uprzedzeniom wszelkiego rodzaju.

13. Wspieranie, popularyzacja i rozwój kultury i religii Islamu, w szczególności poprzez krzewienie tolerancji i zrozumienia oraz pokojowe zwalczanie szkodliwych mitów i uprzedzeń,

14. Utrwalanie pamięci o ofiarach ludobójstwa, w szczególności zbrodni Holocaustu, w Srebrenicy, Ruandzie i innych, organizowanie działań z udziałem społeczeństwa na rzecz pokoju i solidarności z ofiarami wojen, represji, prześladowań narodowościowych, represji politycznych i innych naruszeń praw człowieka

15. Wspieranie idei transparentności instytucji publicznych w Polsce, Bośni i Hercegowinie, Serbie, Czarnogóry, Macedonię, Chorwację…oraz na Świecie.

16. Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony środowiska naturalnego.